Loading...

Polityka Cookie / COOKIE POLICY | RedComm Agencja Reklamowa

POLITYKA COOKIES
[ENGLISH VERSION BELOW]

 

W celu prawidłowego działania strony (zwanej dalej: „Serwisem”) RedComm Sp. z o.o. (dalej: „RedComm”) korzysta z technologii plików Cookies. Przez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w szczególności są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

RedComm wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkowników, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów RedComm) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

RedComm wykorzystuje Cookies do:

świadczenia usług, możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu;
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Serwis;
do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics;
wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com/pl, linkedin.com/pl, instagram.com/pl, google.com/pl.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
zarządzania plikami Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
blokowania lub usuwania Cookies.

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

COOKIES POLICY

For the proper operation of the website (hereinafter: „Website”) RedComm Sp. z o.o. (hereinafter: „RedComm”) uses Cookies technology. Cookies should be understood as IT data stored in Website user’s end devices (hereinafter referred to as „Users”), intended for using websites, in particular these are information packages saved on the User’s device via the Website, usually containing information consistent with the purpose of the given file , by means of which the User uses the Website – these are usually: the address of the Website, date of placing, expiry date, unique number and additional information consistent with the purpose of the given file.
RedComm uses two types of Cookies: session cookies, which are deleted permanently at the end of the User’s browser session, and persistent cookies that remain after the end of the browser session on the User’s device until they are deleted.
Based on Cookies, both session and permanent, it is not possible to determine the User’s identity. The Cookies mechanism does not allow the collection of any personal data.
Website cookies are safe for Users’ devices, in particular they do not allow viruses or other software to enter the device.
Files generated directly by the Website cannot be read by other websites. External Cookies (i.e. Cookies placed by RedComm partners) can be read by an external server.
The User may disable saving Cookies on their device in accordance with the browser manufacturer’s instructions, but this may result in the unavailability of some or all of the Website’s functions.
RedComm uses cookies to:
providing services, logging in and maintaining User sessions on each subsequent page of the Website; adjusting the content of the website to the User’s individual preferences, first of all, these files recognize his device to display the Website in accordance with his preferences;
to create anonymous statistics, excluding the possibility of User identification enabling optimization of the Website’s usability, through analytical tools such as Google Analytics;
use of interactive functions via social networking sites, including: facebook.com/pl, linkedin.com/pl, instagram.com/pl, google.com/pl.
The User may independently change the settings for Cookies at any time, specifying the conditions for their storage, through the web browser settings or by configuring the service. The User may also independently delete Cookies stored on his device at any time, according to the instructions of the browser manufacturer.
The most popular browsers include possibility of:
accepting cookies, which allows the User to fully use the options offered by websites;
cookie files management at the level of individual websites selected by the User;
specifying settings for various types of Cookie files, e.g. accepting permanent files as session files, etc .;
blocking or deleting cookies.
Detailed information about Cookies is available in the web browser settings.
Facebook, YouTube
Our website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.

Consent to Privacy Policy