Loading...

Polityka Prywatności / PRIVACY POLICY | RedComm Agencja Reklamowa

POLITYKA PRYWATNOŚCI
[ENGLISH VERSION BELOW]

I. WSTĘP

Strona internetowa redcomm.pl (dalej: „Serwis”) jest serwisem Agencji Reklamowej RedComm (dalej: „RedComm”) – czyli firmy RedComm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sabały 17, 02-174, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-033, REGON 140952887, o kapitale zakładowym w wysokości 201.000,- zł., reprezentowaną przez Witolda Bacię – Prezesa Zarządu,

Pytania dotyczące Serwisu lub przedstawionej tutaj Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: info@redcomm.pl.

II. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika strony (zwanego dalej „Użytkownikiem”) przetwarzane są przez RedComm Sp. z o.o.  która jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą zgodnie z RODO oraz innymi odpowiednimi przepisami.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych danych przez Użytkownika, a następnie przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza lub mailowo przez Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania/siedziby, numeru telefonu, adres IP komputera.

Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika.

Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony automatycznie zbierane są dane dotyczące parametrów połączenia (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane geograficzne zapewnione przez ISP). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne podobne technologie.

Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika będą wykorzystywane przez RedComm dla celów, dla których zostały one przez użytkowników udostępnione (tj. przetworzenia zapytania), jak również (w przypadkach gdy wymagana będzie zgoda użytkownika) w celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę – stosownie do zakresu wyrażonej przez Użytkownika zgody.

RedComm może przetwarzać również dane osobowe Użytkowników w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi (przede wszystkim w celu realizacji umowy).

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, w tym zwłaszcza prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania RedComm,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe Użytkowników, jak również inne przetwarzane dane na temat Użytkowników, nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie jest dopuszczalne lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

RedComm zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

III. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

RedComm wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownika powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, smart.lawyers group rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

PRIVACY POLICY
 I. INTRODUCTION

redcomm.pl website (hereinafter: „Website”) is website service of RedComm Advertising Agency (hereinafter: „RedComm”) – i.e. RedComm Sp. z o.o based in Warsaw at Sabały 17, 02-174, entered by the District Court for Capital City Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, to the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under number 0000279105, NIP: 521-34-33-033, REGON 140952887, with share capital in the amount of PLN 201,000, represented by Witold Bacia – President of the Management Board,
Questions regarding the Website or the Privacy Policy presented here should be directed to: info@redcomm.pl.
.

II. PERSONAL DATA

Personal data provided by the website user (hereinafter referred to as „User”) is processed by RedComm Sp. z o.o. who is Personal Data Administrator. Users’ personal data will be processed in accordance with the GDPR and other relevant provisions.
We process your data only to answer the question contained in the contact form (the basis for data processing is the implementation of our legitimate interests of the administrator in the form of communication with website users).
Your data will be processed no longer than is necessary to answer you, and after that time it can be processed only for the period of limitation of any claims.
Providing your data is voluntary, but necessary to answer your question.
You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, the right to object to the processing, as well as the right to transfer your data and lodge a complaint with the supervisory authority.
The scope of personal data processed determines the scope of the data supplemented by the User and then sent using the appropriate form or by e-mail by the User. The processing of User’s personal data may relate to name and surname, e-mail address, address of residence / registered office, telephone number, computer IP address.
Personal data provided by the User in the contact form (name, surname and e-mail address) is used solely to process the query and answer the user’s request.
When the User uses the website, data regarding connection parameters is automatically collected (e.g. IP address, domain name, browser type, operating system type, geographical data provided by the ISP). This data can be collected by cookies (so-called cookies) and other similar technologies.
Personal data provided by the User will be used by RedComm for the purposes for which they were made available by the users (i.e. processing the query), as well as (in cases where the user’s consent is required) for the purposes for which the User has given a separate optional consent – according to scope of consent given by the User.
RedComm may also process Users’ personal data for other purposes provided for by applicable legal provisions (primarily for the purpose of performing the contract).
Providing personal data by Users is voluntary.
Users have the right to control the processing of data concerning them, in particular the right to:
• access to your personal data, complete and correct data by submitting such a request to RedComm,
• demand temporary or permanent suspension of their processing or their removal if they are incomplete, outdated, false or have been collected in violation of the Act or are no longer needed to achieve the purpose for which they were collected,
• object to processing of their personal data – in cases provided for by law – and the right to request their removal when they become unnecessary for the purpose for which they were collected.
Users’ personal data, as well as other processed data about Users, will not be transferred to other persons or entities without the consent of Users, except when such transfer is acceptable or required by applicable law.
RedComm provides appropriate technical and organizational measures to ensure the security of personal data made available by Users, in particular preventing access to or processing of them by third parties in violation of the provisions of the Personal Data Protection Act, preventing data loss, damage or destruction.
The website may store http queries in connection with which, in the server log files, some information may be saved, including the IP address of the computer from which the query came, the name of the User’s station – identification carried out by the http protocol, if possible, system date and time registration on the Website and the arrival of the query, the number of bytes sent by the server, the URL address of the page previously visited by the User, if the User entered via a link, information about the User’s browser, information about errors that occurred during the http transaction. Logs can be collected as material for proper administration of the Website. Only persons authorized to administer the IT system have access to information. Files with logs can be analyzed in order to compile Website traffic statistics and errors. Summary of such information does not identify Users.

III. INFORMATION SECURITY

RedComm indicates that use of the Internet and services provided electronically may be at risk of malicious software (malware) entering the ICT system and the User’s device, as well as unauthorized access to the User’s data, including personal data, by third parties. In order to minimize these threats, the User should use appropriate technical security measures, e.g. using current anti-virus programs or protecting the User’s identification on the Internet. In order to obtain detailed and professional information on maintaining security on the Internet, the smart.lawyers group recommends obtaining them from entities specializing in this type of IT service